Vysoký tlak v gravidite

Zdielaj

Jedným zo sledovaných parametrov v  poradni u gynekológa počas tehotenstva býva meranie krvného tlaku. V tehotenstve môžu jeho hodnoty mierne kolísať. Významný podiel na zmenách týchto hodnôt má stále sa zvyšujúci objem krvi.

    Krvný tlak vypovedá o tlaku, ktorým pôsobí krv na steny ciev, v ktorých koluje. Je to sila, ktorou srdce vháňa krv do celého tela. Hodnota krvného tlaku sa meria  tlakomerom – pri meraní pritom získame dve hodnoty (napríklad  115/75 mmHg).  Je to preto, že keď sa srdce zmrští a vypudí zo seba krv, vytvorí pulzovú vlnu. Tlak na vrchole pulzovej vlny je  horný tlak – systolický. Tlak v spodnej časti pulzovej vlny je  spodný – diastolický. Systola je zmrštenie a diastola je uvoľnenie srdcového svalu. Zvýšené môžu byť obe hodnoty alebo len jedna z nich. Dôležitejšia je pritom hodnota horného tlaku.      Optimálny krvný tlak predstavujú hodnoty nižšie ako 120/80 mm Hg. Pri tomto tlaku je riziko pre srdce a krvný obeh najmenšie. Za normálny krvný tlak sa považujú ešte hodnoty do 130/85 mm Hg.

     Hypertenzia/vysoký tlak/  v gravidite predstavuje jednu z častých komplikácií gravidity a môže byť aj  príčinou materskej, fetálnej a neonatálnej morbidity a mortality. Stretávam sa s ňou a vo svojej ambulancii.  Komplikuje asi 10 % gravidít . Definícia  hypertenzie v gravidite je  založená na absolútnych hodnotách tlaku krvi (TK): systolický TK (sTK) ≥ 140 mmHg a/ alebo diastolický TK (dTK) ≥ 90 mmHg). Hodnoty TK zodpovedajúce hypertenzii musia byť potvrdené pri dvoch nezávislých meraniach.  U tehotných žien treba pravidelne sledovať TK v poradniach.  Po 15. týždni tehotenstva je nutné sledovať aj izolovanú systolickú hypertenziu.

Mnoho žien plánuje tehotenstvo v neskoršom veku, kedy sa hypertenzia už vyskytuje častejšie. Táto preexistujúca hypertenzia sa prejavuje vyšším tlakom krvi pred 20. gestačným týždňom tehotenstva, alebo hypertenzia už pred  graviditou. Tento druh vysokého krvného tlaku v tehotenstve tvorí až 90 % prípadov.

      Druhou, závažnou komplikáciou je gestačná hypertenzia (preeklampsia) vyvolaná tehotenstvom. Obvykle sa vyvíja po 20. týždni gravidity a vo väčšine prípadov mizne do 42 dní po pôrode. Vyskytuje sa asi v 6%. Preeklampsia je multisystémové ochorenie,  pri ktorom sú hlavné poruchy u matky           v pečeni , obličkách, mozgu, koagulačnom systéme a zvýšenie tlaku krvi je jedným z príznakov.                 Príznaky vysokého tlaku  sú často: bolesti hlavy, prudký nárast hmotnosti, opuchy dolných končatín, zriedkavejšie močenie, zmena farby a zakalenie moču,  zmena nálady.
     V tele  matky dochádza k zníženému zásobovaniu dôležitých orgánov krvou. Trpia hlavne obličky, pečeň, CNS, pľúca, maternica, placenta a krvotvorné tkanivá s prejavom poruchy zrážania krvi.
     Plod tiež môže trpieť -centralizáciou krvného obehu, prestáva rásť a strácať podkožný tuk i telesnú hmotnosť.  Až v  úplnej tichosti môže dôjsť  k odumretiu plodu v maternici. Môže dôjsť aj k odlučovaniu placenty
      Preeklampsia je potvrdená, ak vám lekár opakovane nameria krvný tlak nad 140/90, pričom neklesne ani po 4 hodinách, a v moči je zvýšené množstvo bielkoviny. Podozrivé sú vždy opuchy hlavne dolných končatín.  V prípade, že bielkovinu v moči nemáte, ale opuchy i vysoký krvný tlak áno, riziko preeklampsie sa zvyšuje. Vtedy vám lekár navrhne častejšie kontroly. Podľa výšky krvného tlaku, lekári rozlišujú stredne ťažkú a ťažkú preeklampsiu. Pri stredne ťažkej máte tlak minimálne 140/90 mm Hg, no nie vyšší ako 160/110 mm Hg. Pri ťažkej preeklamspii je krvný tlak vyšší ako 160/110 mm Hg.
     Vážnou   kombináciou je preexistujúca hypertenzia plus superponovaná gestačná hypertenzia s nálezom bielkovín v moči. Ide o tehotné ženy s preexistujúcou hypertenziou, u ktorých sa vyvinie aj preeklampsia.
      Nemusíte sa báť, keď vám lekár raz nameria vysoký tlak. Je možné, že ste práve rozrušená, vybehla ste schody alebo máte „syndróm bieleho plášťa” – lekár vám skrátka vysoký tlak nameria takmer zakaždým. Pomoc je jednoduchá – merajte si tlak v pokoji doma a budete mať istotu, že je všetko v poriadku.

Ako si správne merať tlak?

 1. Používajte len presný a spoľahlivý tlakomer, dbajte na to, aby nemal slabé baterky
 2. Posaďte sa a prestaňte premýšľať o starostiach a povinnostiach, musíte byť v úplnom pokoji. Z merania tlaku si spravte akoby malý rituál, ktorý vykonávajte vždy ráno a večer.
 3. Manžetu navlečte priamo na kožu, jej šírku vždy vyberajte podľa obvodu svojho ramena – úzka alebo príliš široká manžeta ovplyvňuje výsledky merania. Obvod ramena merajte 3 cm nad lakťovou jamkou. Niekde vo výške srdca, lepšie ľavá ruka.
 4. Rameno, na ktorom je manžeta, uvoľnite a nehýbte ním. Zároveň skontrolujte, či vám vyhrnutý rukáv zbytočne neškrtí celú ruku.
 5. U ramenného tlakomera: Predlaktie položte na stôl.U zápästného tlakomera:  Zápästie dajte do výšky srdca.
 6. Pohybovať meranou končatinou sa pri meraní tlaku nemá, nezabudnite dýchať. Zadržiavanie dychu môže skresľovať  výsledky merania.
 7. Nechajte vypustiť manžetu a počkajte približne 3 minúty. Potom tlak zmerajte ešte raz. Zapíšte si hodnotu .
 8. V mojej ambulancii odporúčam si vyššie hodnoty označiť farebne. Pri častom  opakovaní farebných hodnôt je nutné kontaktovať ambulanciu a hodnoty priniesť ukázať .
 9. Ak sa opakujú viac krát hodnoty nad 150/95 teda napríklad 155/100 , prípadne celý deň hodnoty neklesajú je nutné násešte v ten deň kontaktovať , priniesť na vyšetrenie aj  moč, teda nečakať až na poradňu . 

     V liečbe  hypertenzie v gravidite sa uplatňuje jednak nefarmakologický prístup a jednak farmakologická liečba. Nefarmakologický prístup spočíva v obmedzení fyzickej aktivity až v pokoji na lôžku, zákaze fajčenia, kávy, alkoholu.   

    U žien s hypertenziou už  pred graviditou sú prahovou hodnotou na začatie antihypertenznej liečby hodnoty sTK 150 mmHg a/alebo dTK 95 mmHg.  

    U žien s gestačnou teda  tehotenskou  hypertenziou sa neodporúča obmedzovanie soli v diéte.

    V ľahších prípadoch preeklampsie je pri adekvátnej terapii možná stabilizácia stavu, ďalšie pokračovanie gravidity a dozrievanie plodu.

    Ženy s preexistujúcou hypertenziou by mali graviditu plánovať .

Najpoužívanejším liekom v liečbe preeklampsie je magnézium pre jeho centrálne protikŕčové  vlastnosti. Pri hroziacej eklampsii sa magnézium podáva v intravenóznej infúzii.

Najčastejším liekom 1. línie  je alfametyldopa- Dopegyt a to aj pred 28. týždňom.

Cieľom liečby preeklampsie je zabrániť vzniku orgánového poškodenia organizmu matky, zabrániť vzniku eklampsie –  eklamptického záchvatu a docieliť redukciu perinatálnej morbidity a mortality. Komplexná liečba zahŕňa liečbu hypertenzie pri zabezpečení dobrej placentárnej perfúzie, prevenciu kŕčov, vyrovnanú bilanciu tekutín, správne načasovanie ukončenia gravidity (u zrelých plodov je potrebné zvážiť ukončenie gravidity). Hodnoty sTK ≥ 170 mmHg a/alebo dTK ≥ 110 mmHg u gravidných žien treba hodnotiť ako urgentný stav s nutnosťou hospitalizácie. Pacientky by mali ležať v polohe na ľavom boku, ktorá umožňuje najlepší žilový návrat (najmenší útlak dolnej dutej žily). Stav vyžaduje intenzívne klinické sledovanie, časté kontroly laboratórnych parametrov a terapiu zameranú na zníženie tlaku krvi. Cieľom je udržať hodnoty sTK medzi 150 – 160 mmHg a dTK medzi 90 – 100 mmHg (prudký pokles tlaku krvi by mohol spôsobiť zníženie perfúzie v uteroplacentárnom riečisku a následnú hypoxiu plodu).

V ťažkých prípadoch preeklampsie je nevyhnutné ukončiť graviditu bez ohľadu na zrelosť plodu. Indikáciu na ukončenie gravidity zo strany matky predstavuje ťažká preeklampsia, TK ≥ 160/110 mmHg nereagujúci na liečbu, a laboratórne hodnoty bielkovina v moči-  proteinúria ≥ 5 g/24 hodín, oligúria/žena málo močí/  < 400 ml/24 hodín, začínajúce príznaky  eklampsie (bolesť hlavy, zrakové poruchy, bolesť v oblasti žalúdka alebo v pravom podrebrí, zvracanie, hyperreflexia, iniciálne či rozvinuté štádium pľúcneho edému, vzostup hepatálnych –pečeňových testov, stúpajúca hladina kyseliny močovej a kreatinínu v sére, klesajúce hodnoty trombocytov, príznaky rozvoja DIC (diseminovaná intravaskulárna koagulácia), HELLP syndróm, závažná očné problémy/ retinopathia gravidarum/ abrupcia- odlučovanie  placenty, po stabilizácii eklamptického záchvatu.

Indikáciu na ukončenie gravidity zo strany plodu predstavujú príznaky ohrozenia plodu (akútna alebo chronická hypoxia, asfyxia plodu).

Pacientky s vysokým tlakom  v gravidite vyžadujú:

 • zabezpečenú dispenzarizáciu až do úplnej normalizácie všetkých sledovaných parametrov;
 • o 6 týždňov po pôrode komplexné interné vyšetrenie;
 • o 6 mesiacov po pôrode nefrologické vyšetrenie so zhodnotením funkcie obličiek.

Zdielaj

Comments are closed.